Product was successfully added to your shopping cart.

Защита на личните данни

„Спорт-Стандарт РО” ЕООД, със седалище в България, Русе, ул. „Дуновно Възраждане” 34, регистрирано в Търговския регистър под № 201634924, е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лицата, по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива и за отмяна на Директива 95/46 / (Общ регламент за защита на личните данни ), приложима от 25.05.2018 г.

 

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани от „Спорт-Стандарт РО” ЕООД, само до степента, позволена от Общия регламент (ЕС) 2016/679, относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива.(GDPR).

 

Условия по смисъла на общия Регламент (ЕС) 2016/679:

 

Под понятието „лични данни" се разбира информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (" субектът на данните"); Такова лице е това, което може да бъде оределено пряко или непряко, по-специално чрез позоваване на идентификатор, като име, номер, адрес, онлайн идентификатор, един или повече специфични елементи от неговата физическа, генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност;

 

"Обработка" означава всяка операция или набор от операции, извършвани върху лични данни или върху набори от лични данни, с или без използване на автоматизирани средства като: събиране, записване, организиране, структуриране, съхраняване, адаптиране или модифициране, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, привеждане в съответствие или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

"Ограничаване на обработката" означава маркиране на съхраняваните лични данни, за да се ограничи бъдещата им обработка;

 

"Оператор" е физическо или юридическо лице, институция, агенция или друг орган, който самостоятелно или с други лица установява целите и средствата за обработка на лични данни; Те са установени от правото на Съюза или на националното право, операторът или специфичните критерии за обозначаването му, могат да бъдат определени в правото на Съюза или в националното законодателство;

 

"Трета страна" е физическо или юридическо лице, институция, агенция или орган, различен от субекта на данните, операторът, лицето, упълномощено от оператора, и лицата под прякото ръководство на оператора или лице, упълномощено от оператора да обработва данни личен характер;

 

Под "Съгласие" се има предвид заявяване на свободно, информирано и конкретно желание на съответното заинтересовано лице, с което то приема чрез изявление или недвусмислено действие, съгласието си личните му данни да бъдат обработвани.

„Спорт-Стандарт РО” ЕООД обработва личните данни, събрани въз основа на сключване и изпълнение на договори с клиенти, приемане и регистриране на поръчки, за да се постигнат законни интереси във връзка с гореспоменатите цели и в други ситуации, въз основа на съгласието на клиента; Целта на събирането на данни е да информира потребителите/клиентите за състоянието на тяхната регистрация на www.sportstandard.bg, да информира потребителите/клиентите за развитието и състоянието на поръчките, оценката на предлаганите продукти и услуги, търговската дейност, популяризирането на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, медии, административни, развитие, пазарни проучвания, статистика, проследяване и мониторинг на продажбите.

 

Изчитайки този документ, Вие сте информирани, че сте запознати със правата, предоставени от GDPR, а именно:

 

- правото на прозрачност на информацията, комуникациите и начините за упражняване на вашите права,

- правото на информация и достъп до вашите лични данни,

- правото на коригиране и правото на заличаване на данни,

- правото на ограничаване на обработването,

- правото на предоставяне на данни,

- правото на възражение,

- правото да не се подлага на автоматизиране процесът на вземане на решения,

- правото да се обърнете към надзорния орган в случай на нарушаване на вашите права съгласно Закона за защита на личните данни.

 

За да упражнявате горепосочените права, при възникванети на каквито и да е въпроси, относно използването на личните Ви данни, също така ако те са неправилни или сгрешени, можете да изпратите писмено искане с дата и подпис на „Спорт-Стандарт РО” ЕООД на следния адрес: гр. Русе, ул. „Дуновно Възраждане” 34 или на е-мейл: contact@sportstandard.bg

 

В заявлението си, моля, посочете дали искате информацията да бъде изпратена на конкретен адрес -  е-мейл, поща или чрез куриерска услуга. Моля, имайте предвид, че при всяка постъпила молба, ние си запазваме правото да потвърдим самоличността Ви.

 

Също така имате право да се обърнете към съда за всяко нарушение на правата за обработка на лични данни. Информацията, която предоставяте ще бъде използвана и съхранявана само за целта, за която е предоставена.

В това отношение „Спорт-Стандарт РО” ЕООД ще съхранява личните Ви данни в съответствие с Правилата за защита на личните данни по предварително определен ред за документиране и в необходимите срокове, според различните категории и дейностите, за които са необходими. „Спорт-Стандарт РО” ЕООД гарантира, че личните данни са достатъчни, релевантни и ограничени до това, което е необходимо за целите, за които се обработват, както и да гарантират, че периодът, за който се съхраняват е ограничен и след този срок няма да се обработват за тези цели.

 

Възможно е „Спорт-Стандарт РО” ЕООД  да предостави Вашите лични данни на други компании, с които са в партньорство.  Но само въз основа на ангажимент за поверителност от тяхна страна, за да гарантират, че тези данни са защитени и че предоставянето на такава лична информация е направено в съответствие със закона както следва: доставчици на куриерски услуги, други компании, с които можем да развием съвместни маркетингови програми за нашите продукти и услуги, упълномощени от „Спорт-Стандарт РО” ЕООД, които действат в рамките на ограниченията и целите, определени от „Спорт-Стандарт РО” ЕООД в съответствие с условията на тази Политика.